Regulamin rezerwacji Hotelu Iskierka Business & SPA

Kierownictwo Hotelu Iskierka Business & SPA będzie Państwu wdzięczne za współpracę w przestrzeganiu niniejszego regulaminu, który ma służyć zapewnieniu komfortu, spokoju i bezpieczeństwa pobytu wszystkich naszych Gości.
Hotel Iskierka Business & SPA (zwany dalej Hotelem) przyjmuje rezerwacje po zgłoszeniu:

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Pokój w hotelu wynajmowany jest na doby.
 2. Doba hotelowa trwa od godziny 14.00 do godziny 11.00 dnia następnego.
 3. Najmując pokój określa się czas pobytu w hotelu.
 4. Jeśli Gość nie określił czasu pobytu najmując pokój przyjmuje się, ze pokój został wynajęty na jedną dobę.
 5. Śniadania serwowane są w restauracji hotelowej w godzinach od 06:30 do 10.00

§ 2. ZAMELDOWANIE I PRZEDŁUŻENIE POBYTU

 1. Gość zobowiązany jest dokonać meldunku niezwłocznie po przyjeździe w Recepcji Hotelu. Zobowiązany jest do wypełnienia karty meldunkowej i umieszczenia czytelnego podpisu. W celu potwierdzenia tożsamości pracownik recepcji może zażądać od Gościa okazaniu dokumentu z fotografią.
 2. Życzenie przedłużenia pobytu, poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość powinien zgłosić niezwłocznie.
 3. Hotel może nie dokonać przedłużenia najmu pokoju, w przypadku braku wolnych miejsc lub wcześniejszego zarezerwowania pokoju a także w przypadku, o którym mowa w § 8 REGULAMNIN REZERWACJI. 4. KLAUZULA INFORMACYJNA:
  Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych informujemy, iż:
  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Hotel Iskierka Business & Spa , ul. Wojska Polskiego 3, 39-300 Mielec ) Posiada Pani/Pan prawo do wglądu, aktualizowania i poprawiania swoich danych, a także prawo do złożenia sprzeciwu wobec ich dalszego przetwarzania. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przez Kodeks Pracy jest obowiązkowe, a w pozostałym zakresie dobrowolne. Zostałam/Zostałem poinformowana/y, że przysługuje mi prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uznam, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.

§ 3. OBOWIĄZKI HOTELU

 1. Hotel zobowiązany jest zapewnić:
  warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku Gościa;
  bezpieczeństwo pobytu, w tym zachowanie tajemnicy informacji o Gościu;
  profesjonalną i uprzejmą obsługę; sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w przypadku jego obecności tylko wówczas, gdy wyrazi zgodę.

§ 4. ODPOWIEDZIALNOŚĆ HOTELU i GOŚCI

 1. Odpowiedzialność hotelu z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności lub przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną jest ograniczona, jeżeli przedmioty te nie zostaną oddane do depozytu w recepcji.
 2. Gość powinien zawiadomić recepcję hotelową o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 3. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa.
 4. Gość hotelowy ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych hotelu powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.

§ 5. POZOSTAŁE OBOWIĄZKI PORZĄDKOWE

 1. Gość hotelowy nie ma prawa przekazywać zwalnianego przez siebie miejsca w pokoju innym osobom, nawet, jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.
 2. Osoby nie zameldowane w Hotelu nie mogą przebywać w pokoju hotelowym od godz. 22.00 do 06.00 dnia następnego.
 3. W Hotelu obowiązuje zachowanie ciszy od godziny 22.00 do godziny 06.00.
 4. Wszelkie zapytania i prośby Gości odnośnie przebiegu i rozliczeń dokonanych przez Gości rezerwacji usług dostępnych w Hotelu, wykraczające poza ramy Regulaminu należy składać pisemnie w Recepcji Hotelu bądź pisząc na adres recepcja@hoteliskierka.com.pl, podając zwrotne dane kontaktowe.
 5. Dyrekcja Hotelu zobowiązuje się ustosunkować do wniesionej prośby Gościa, o której mowa w § 5 ustęp 4 w terminie 3 dni roboczych kontaktując się z Gościem osobiście bądź poprzez pracownika Recepcji telefonicznie wykorzystując podane przez Gościa dane kontaktowe.

§ 6. PRZEPISY BHP

 1. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej, w Hotelu obowiązuje zakaz używania jakichkolwiek przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną, nie stanowiących wyposażenia pokoju.
 2. W hotelu obowiązuje całkowity zakaz palenia. Złamanie zasady grozi uruchomieniem alarmów przeciwpożarowych i interwencji Straży Pożarnej. W takim przypadku Gość ponosi pełną odpowiedzialność prawną i finansową. Koszty akcji Straży Pożarnej wynosi 5000 zł netto. Hotel ma również prawo obciążyć gościa karą finansową za palenie w pokoju w wysokości 500 zł netto.

§7.

 1. Hotel może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin hotelowy wyrządzając szkodę w mieniu hotelowym lub gości albo szkodę na osobie Gości, pracowników Hotelu albo innych osób przebywających w Hotelu lub też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt gości lub funkcjonowania Hotelu.
 2. Każdorazowo opuszczając pokój Gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi, a klucz pozostawić w Recepcji.
 3. Za zgubienie klucza do pokoju przez Gościa, hotel ma prawo naliczyć karę w wysokości 20,00 zł/netto.

§8. PROCEDURA REZERWACJI

 1. Złożenie rezerwacji indywidualnej:
  (warunki rezerwacji dla grup ustalane są każdorazowo indywidualnie)
  Pierwszy krok to złożenie rezerwacji przy pomocy jednego z wyżej wymienionych możliwych sposobów kontaktu z Recepcją Hotelu.
  Złożenie rezerwacji należy traktować jako informację, że pokój jest wolny w dniu przyjęcia zgłoszenia do czasu potwierdzenia dostępności zarezerwowanych miejsc przez Recepcję (telefonicznie bądź mailowo) ma ona charakter wstępny.
 2. Potwierdzenie rezerwacji:
  Celem potwierdzenia rezerwacji należy dokonać wpłaty zaliczki w wysokości 30% przewidywanych kosztów pobytu.
  Do momentu przesłania zaliczki zarezerwowany pokój jest zablokowany. Recepcja Hotelu po uzyskaniu informacji, że pieniądze wpłynęły na konto zmienia rezerwację na potwierdzoną, informując o tym fakcie gościa telefonicznie bądź mailowo.
 3. Wpłata zaliczki – opłaty za pobyt:
  Wpłaty zaliczki należy dokonać w ciągu 7 dni od dnia złożenia rezerwacji – jednakże nie później niż na 7 dni przed planowanym przyjazdem na podany niżej numer rachunku bankowego:
  Nr konta : BZWBK 52 1090 2750 0000 0001 0968 3143
  Na podany wyżej numer rachunku bankowego można również dokonać przedpłaty za pobyt w Hotelu bądź zakupione oferty specjalne i Vouchery Podarunkowe. Zapłata za pobyt następuje w dniu przyjazdu. Preferujemy płatność gotówką.
  Pobrana zaliczka zwracana jest w całości, jeżeli nie dojdzie do realizacji rezerwacji z winy Hotelu
 4. Hotel zastrzega sobie prawo:
  • pobierania zaliczki za planowany pobyt,
  • dokonywania preautoryzacji karty kredytowej Gościa,
  • pobrania pełnej opłaty za cały pobyt Gościa w momencie zameldowania w Hotelu lub przedłużenia przez niego pobytu, w szczególności w przypadku pobytów przekraczających 3 dni,
  • odmowy przedłużenia pobytu Gościa w hotelu w przypadku nie dokonania wcześniej pełnej płatności za dotychczasowy okres pobytu.
 5. Anulacja rezerwacji:
  • Brak wpłaty zaliczki w uzgodnionym terminie i wskazanym na potwierdzeniu rezerwacji powoduje automatyczną anulację rezerwacji.
  • W przypadku anulowania rezerwacji nie później niż 21 dni przed dniem planowanego przyjazdu, zwracamy 100% wpłaconej zaliczki.
  • W przypadku anulowania rezerwacji nie później niż 14 dni przed dniem planowanego przyjazdu, pobieramy 50 % wpłaconej zaliczki.
  • W przypadku anulowania rezerwacji poniżej 14 dni przed dniem planowanego przyjazdu, wpłacona kwota nie podlega zwrotowi.
 6. Informacje dodatkowe
  • cena pokoju obejmuje nocleg ze śniadaniem, bezpłatny monitorowany parking oraz dostęp do Internetu.
  • zabiegi kosmetyczne wchodzące w skład pakietów pobytowych rezerwowane są automatycznie, w przypadku zainteresowania dodatkową ofertą zabiegów prosimy o kontakt z Recepcją
  • zapłata za pobyt następuje w dniu przyjazdu.
  • w sprawie pobytów grupowych prosimy o kontakt z Recepcją pod nr telefonu (17) 774 55 40. lub na adres e-mail: recepcja@hoteliskierka.com.pl
  • wszelkie rabaty udzielana są od cen podstawowych i nie dotyczą cen zawartych w cennikach specjalnych, promocyjnych, weekendowych.
  • otrzymane rabaty nie sumują się ze sobą. Ceny ofert specjalnych są cenami promocyjnymi i ostatecznymi.

Życzymy miłego pobytu.
Dyrekcja Hotelu Iskierka Business & SPA