RODO
Hotel Iskierka
Business & SPA

Kto jest administratorem danych osobowych (ADO)?

 • Administratorem danych osobowych (ADO) Gości jest Iwona Ławruk, właściciel Firmy Handlowo-Usługowej „Iskierka” Iwona Ławruk, z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 3, 39-300 Mielec. NIP: 817-000-94-93, prowadząca obiekt Hotel Iskierka Business & SPA.

 

Jakie są cele przetwarzania danych osobowych gości?

Celem, dla których Hotel *** Iskierka Business & SPA przetwarza dane osobowe jest zawarzcie i realizacja umowy o świadczenie usług hotelarskich, gastronomicznych oraz komplementarnych. Ponadto, celem przetwarzania danych osobowych przez Hotel jest:

 • Zawarcie umowy o świadczenie usług. Warunkiem koniecznym dla zawarcia tej umowy, a tym samym rozpoczęcia świadczenia usług przez Hotel jest podanie przez Gościa imienia, nazwiska, adresu zamieszkania oraz serii i numeru dokumentu potwierdzającego tożsamość. W szczególnych przypadkach, gdy możliwe jest dochodzenie roszczeń, Hotel może pobrać od Gościa numer PESEL.
 • Dochodzenie ewentualnych roszczeń przez Hotel *** Iskierka Business & SPA w związku z poniesioną prze Hotel szkodą wyrządzoną przez Gościa, lub ochrona przed roszczeniami Gościa w stosunku do Hotel *** Iskierka Business & SPA.
 • Udokumentowanie wykonania usługi dla celów podatkowych,
 • Zapewnienie najwyższej jakości usług dla gości hotelowych.
 • W przypadku, gdy Gość wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, Hotel przetwarza dane osobowe w tym celu, tj. w celu kierowania do Gościa informacji marketingowych i ofert o swoich produktach oraz usługach.
 • Ponadto, Hotel przetwarza dane osobowe Gości gromadzone przez monitoring hotelowy w celu zapewnienia bezpieczeństwa Gościom hotelowym i innym osobom przebywającym na terenie Hotelu.

 

Jaka jest podstawa prawna danych osobowych?

 • Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Gościa pozyskanych przez Hotel jest umowa o świadczenia usług hotelarskich, gastronomicznych, rekreacyjnych i pozostałych usług świadczonych przez Hotel.
 • Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Gościa wykorzystywanych w celach marketingowych jest zgoda Gościa. Hotel informuje, że zgoda może zostać w każdym momencie wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na ważność przetwarzania, które miało miejsce przed cofnięciem zgody.
 • Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Gościa przez monitoring jest ochrona jego żywotnych interesów oraz ochrona żywotnych interesów innych osób fizycznych, jak również usprawiedliwiony cel administratora.

 

Komu mogą zostać przekazane dane osobowe?

Hotel przekazuje dane osobowe następującym kategoriom podmiotów:

 • Firmom świadczącym usługi wsparcia IT hotelu oraz dostarczającym oprogramowanie informatyczne,
 • Firmom księgowym świadczącym usługi obsługi księgowej,
 • Firmom transportowym i taksówkarskim, w sytuacji zamówienia przez Gościa transportu lub przesyłki kurierskiej,
 • Firmom (kancelariom) prawniczym świadczącym usługi doradztwa prawnego i zastępstwa procesowego.
 • Innym firmom, współpracującym z Obiektem celem zapewnienia najwyższej jakości świadczenia usług. Obiekt obliguje się jednak do podpisania z tymi firmami klauzuli poufności danych, jakie będą przekazane.
 • Organom i służbom państwowym takim jak policja, ABW czy organy podatkowe uprawnionym na podstawie właściwych przepisów do uzyskiwania danych osobowych, pod warunkiem posiadania odpowiednich podstaw prawnych do żądania ich wydania.

 

Jak długo dane osobowe będą przetwarzane?

Dane osobowe:

 • Pozyskane w związku z zawarta umową o świadczenie usług hotelarskich, gastronomicznych, rekreacyjnych, będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń podatkowych lub roszczeń cywilnoprawnych Hotelu lub Gościa, w zależności które z tych zdarzeń nastąpi później,
 • Pozyskane na podstawie zgody w celach marketingowych będą przetwarzane przez okres ważności zgody na cele marketingowe,
 • Pozyskane w związku z monitoringiem będą przetwarzane przez 30 dni od dnia utrwalenia, a następnie zostaną trwale usunięte.

 

Jakie są prawa gościa w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

 • Każdy Gość ma prawo dostępu do danych osobowych ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ponadto, każdy Gość ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych. Dostęp do danych możliwy jest w siedzibie Hotelu. Ponadto, Hotel udostępnia adres rodo@hoteliskierka.com.pl, za pomocą którego można kontaktować się w sprawie danych osobowych.

 

Czy istnieje możliwość wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem danych osobowych?*

 • Tak, każdy Gość ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 00-193 Warszawa.

 

Czy hotel będzie przekazywał dane osobowe poza obszar EOG?

 • Nie, Hotel nie zamierza przekazywać danych osobowych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

 

Czy podejmowane są zautomatyzowane decyzje na podstawie danych osobowych, w tym profilowanie?*

 • Hotel nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji na podstawie danych osobowych, w tym nie dokonuje profilowania. Do profilowania wykorzystywane są historyczne dane osobowe, które hotel pozyskał w związku z świadczeniem na rzecz Gościa usług hotelarskich.

Dyrekcja Hotelu *** Iskierka Business & SPA